Støtteforeningen ”Spejdermuseets Venner”

Foreningsvedtægter

1. Foreningens navn er ”Spejdermuseets Venner” med hjemsted i Århus kommune.

2. Foreningens formål er at støtte spejderarbejdet i Århus og ”Spejdermuseet Århus”s arbejde ved:
A – at skaffe midler til museets drift,
B – at yde museumsbestyrelsen hjælp til løsning af særlige opgaver.
Foreningen arbejder således også som en del af museets Kommunikationsudvalg.

3. Bestyrelsen består af min. 4 medlemmer. Kun medlemmer af støtteforeningen er valgbare og stemmeberettigede. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen med formand, næstformand og 3 udvalgsformænd for henholdsvis:
Kommunikation, herunder hjemmeside.
Fundraising, herunder Loppemarked, Jazztelt og lignende.
Museumstroppen og andre udadvendte aktiviteter.
Mindst et medlem fra museets bestyrelse skal sidde i støtteforeningens bestyrelse.

4. De indsamlede midler kan overføres til museet efter behov.

5. Foreningen anvender samme kasserer og revisor som spejdermuseet, og regnskabsåret følger museets.

6. Kontingent for personlige medlemmer såvel som for kollektive medlemskaber fastsættes af generalforsamlingen.

7. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år, i lige år, og i forbindelse med spejdermuseets generalforsamling, med mindst 3 ugers indvarsling.

8. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, skal foregå efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest
2 uger før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuel.

9. Formanden for støtteforeningen bemyndiges til at deltage i museets bestyrelsesmøder.

10. Alle støtteforeningsmedlemmer har stemmeret på både museets og støtteforeningens generalforsamlinger. Kollektive medlemskaber dog kun med en stemme.

11. Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling med 2/3 af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer.

12. Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, dog mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, stemmer herfor på en generalforsamling.
Er denne betingelse ikke opfyldt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om dette ene punkt, og der vil almindeligt stemmeflertal være gældende.
Opløses foreningen, tilfalder alle foreningens midler ”Spejdermuseet Århus”.

Disse vedtægter er sidst revideret på den ordinære generalforsamling 24. marts 2010.