Spejdermuseets vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution ”Spejdermuseet Århus”

Vedtægter for den selvejende institution ”Spejdermuseet Århus”

1.1    Den selvejende institution har navnet: ”Spejdermuseet Århus”.

1.2    Museet er stiftet af organisationerne:

Det Danske Spejderkorps, Østjyllands Distrikt;

KFUK-Spejderne i Danmark, Århus Distrikt;

KFUM-spejderne i Danmark, Frijsenborg, Dronning Margrethe og Marselisborg/Skanderborg Len Divisioner;

Sct. Georgs Gilderne i Århus; Århus Tropssamfund.

Museet er hjemmehørende i Århus.

1.3    Museets formål er at støtte spejderarbejdet ved at udbrede kendskabet til spejderbevægelsen samt dens betydning for samfundet ved:

  1. a) at samle, registrere og udstille historiske effekter,
  2. b) at samle erindringer og viden med tilknytning til spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne,
  3. c) at stille de indsamlede erfaringer til rådighed for det aktive arbejde i de enkelte spejderenheder,
  4. d) at tilbyde aktiviteter for nuværende og tidligere spejdere.

1.4    Museet ejer samlingen.

1.5    Museet har offentlig adgang.

2.1    Museet ledes af en bestyrelse på 6 til 7 medlemmer alle valgt ved direkte valg blandt de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges, afholdes skriftligt valg. Kandidater med størst stemmetal er valgt.

Enhver person, som er medlem af en af organisationerne bag stiftelsen af den selvejende institution “Spejdermuseet Århus” jf. § 1.2 og/eller medlem af støtteforeningen “Spejdermuseets Venner” samt er fyldt 18 år er valgbar som bestyrelsesmedlem eller suppleant til bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan vælges uden at være tilstede, forudsat, at der før generalforsamlingens start afleveres en skriftlig accept fra vedkommende.

Bestyrelsen kan evt. indsupplere en kasserer og en sekretær, som i givet fald indgår som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen opstiller kandidater, men de tre spejderkorps og Sct. Georgsgilderne har også ret – men ikke pligt – til at opstille kandidater.

Uanset organisationstilknytning skal alle bestyrelsesmedlemmer arbejde for museumsfællesskabet, idet museet er et tværkorpsligt spejdermuseum.

2.2     På generalforsamlingen vælges ligeledes ved direkte valg en 1. og en 2. suppleant.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder 1. eller 2. suppleanten i den resterende del af perioden.

2.3     Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode og tiltræder efter generalforsamlingen.

2.4     Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Desuden udpeger bestyrelsen umiddelbart efter nyvalg ansvarlige medarbejdere for diverse funktioner i henhold til gældende organisationsplan for museet.

Museets støtteforening har egne vedtægter og eget regnskab. Hvis ingen medlemmer af en nyvalgt bestyrelse indgår i Støtteforeningens ledelse, udpeges et medlem til at være kontaktperson.

2.5     Formandsposten kan ikke bestrides af samme person i en sammenhængende periode på mere end 6 år.

2.6     Museets regnskab revideres af 1 eller 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. 

3.1     Bestyrelsen har ansvaret for, at museet drives på forsvarlig måde og varetager museets interesser og øvrige anliggender.

3.2     Bestyrelsen iværksætter aktiviteter til opfyldelse af formål og fastsætter regler for museets drift i form af en organisationsplan for arbejdsopgaver og kommissorier.

3.3     Bestyrelsen er pligtig at sørge for, at museets ejendom samt deponerede effekter er forsikret i overensstemmelse med gældende love og sædvanlig praksis for rimelig sikring af værdier.

3.4     Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden om de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

3.5     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Et forslag vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller fungerende formands, stemme afgørende.

3.6     Over bestyrelsens møder og handlinger føres referat, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

4.1     Museet tegnes af formanden og kassereren i forening. I formandens forfald af næstformanden og kassereren.

5.1     Museets regnskabsår følger finansåret.

5.2     Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

5.3     Kassereren udarbejder regnskaber for museet for det forløbne år og drager omsorg for, at de reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskaberne afleveres til bestyrelsen senest seks uger efter regnskabsårets afslutning til godkendelse.

5.4     Kassereren udarbejder i lige år budgetter for de kommende 2 regnskabsår, og forelægger budgetforslag til bestyrelsens godkendelse senest seks uger efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen forelægger budgetter på generalforsamlingen til vedtagelse.

5.5     Museets midler skal, med undtagelse af den del af formuen der indestår i museets ejendom, eller som bruges i den daglige drift, anbringes på betryggende måde i pengeinstitut eller børsnoterede papirer.

5.6     Museets værdipapirer skal være noteret på museets navn jvf. pkt. 1.1

6.1    Generalforsamlingen er museets øverste myndighed.

6.2    Ordinær generalforsamling afholdes i lige år senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3     Stemmeret på generalforsamlingen har kun de, som er medlemmer af en af organisationerne bag stiftelsen af museet og/eller medlemmer af støtteforeningen “Spejdermuseets Venner”. Kollektive medlemmer af støtteforeningen har kun én stemme. Adgang til og taleret på generalforsamlingen har alle over 18 år med interesse for spejdermuseet.

6.4     Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til de tilsluttede organisationer samt ved opslag på Spejdermuseets hjemmeside.

6.5     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen som anført i stk. 6.4.

Endvidere kan et antal på mindst 2 af de tilsluttede organisationer med angivelse af motiveret dagsorden kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Bestyrelsen skal herefter inden for 2 uger indkalde som anført i stk. 6.4.

7.1     På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

3) Indkomne forslag.

4) Forelæggelse af regnskaber til godkendelse.

5) Forelæggelse af budgetter til vedtagelse.

6) Valg af 6 eller 7 bestyrelsesmedlemmer. En kandidat kan vælges trods fravær, såfremt der          senest før generalforsamlingens start til formanden afleveres en af den pågældende underskrevet samtykkeerklæring.

7) Valg af 2 suppleanter. Her kan man også vælges trods fravær som nævnt i punkt 6).

8) Valg af 1 eller 2 revisorer.

9) Eventuelt.

7.2     Bestyrelsens skriftlige beretning samt regnskaber og budgetter udsendes til de tilsluttede organisationer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

7.3     Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før.

7.4     Ved afstemning på generalforsamlingen gælder almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede. Ved vedtægtsændringer kræves et flertal på 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2/3 af de stemmeberettigede. Til beslutning af museets ophør kræves et flertal på 5 bestyrelsesmedlemmer samt 3/4 af de stemmeberettigede. Såfremt de ved vedtægtsændringer/museets ophør angivne stemmevægte på hhv. 2/3 og 3/4 af de stemmeberettigede ikke opnås, kan bestyrelsen eller forslagsstillerne kræve indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning kan tages med 2/3 flerhed blandt de stemmeberettigede.

7.5     Referenten fører referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

8.1     I tilfælde af museets nedlæggelse foretages afviklingen af et af generalforsamlingen nedsat udvalg. Effekter tilbageleveres til de respektive organisationer.

8.2     Den ved afviklingen fremkomne nettoformue fordeles ligeligt mellem de tilsluttede spejderorganisationer. 

8.3     Såfremt en af de tilsluttede organisationer nedlægges eller ønsker at udtræde, overtager de øvrige tilsluttede organisationer samtlige museets effekter, aktiver, passiver og forpligtelser, hvorefter museet drives videre på det hidtidige grundlag.

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2024.