Torry Gredsted

Torry Gredsted – en pioner i spejderarbejdet.

Spejdermuseet Århus har blandt sine mange unikke arkivalier en håndskrevet artikel af forfatteren Torry Gredsted (1885-1945), der fortæller om, hvordan han blev spejder og var en af igangsætterne i Viborg. Han blev tropsfører for 1. Viborg Trop 1911, og var redaktør af Spejdernes Magasin 1928-29. Ja faktisk var han ‘spejder’ allerede før bevægelsen kom i gang. Hans tilgang til Det Danske Spejderkorps fremgår af nedenstående brev som er dateret noget specielt den 1/2 a. D. 1913 p. C. n. (”1/2 anno Domini 1913 post Christum natum”, dvs. ”i det Herrens år 1913 efter Kristi fødsel”)

Hr. Erik Hinrichsen!
Vedlagt følger den ønskede Beretning, om ”hvordan jeg blev Spejder”. Det har glædet mig, at De ogsaa har villet spørge mig. Ligeledes vedlægger jeg nogle Numre af »Under Lilje-mærket«, som netop i Dag for første Gang ser Lyset. Det er vort Blad heroppe. Det har endvidere glædet mig at høre, at Frederiksborg Divisionen agter at starte et eget Blad, og jeg vil foreslaa Redaktionen, at vi bytter Blad. »Under Liljemærket« skal De faa sendende hver Gang.

Med venlig Hilsen
(sign.) Torry Gredsted

Torry Gredsted: Hvordan jeg blev spejder.
I en lille By studerer man med en vis Interesse sit Boghandlervindue. Der kommer jo af og til en Bog med et Pust fra den store Verden. Og en saadan har man saa udmærket af at læse – navnlig i en lille By. En Dag faldt mit Øje tilfældigt paa en blaa Bog med Billede af en signalerende Dreng og med Titlen »Patrouilleøvelser for Drenge«.

Disse to Ting maatte jo fange en Soldats Opmærksomhed, og jeg købte naturligvis Bogen. Tidligere havde jeg ikke haft Lejlighed til at høre ret meget om Spejderbevægelsen. Men denne Bog gav mig foreløbig alt – Interessen for Spejderens Liv og Færden. Det var delvis min egen Drengetid om igen, saa set fra den Side blev jeg tidligt Spejder. Som 10 Aars Dreng var jeg Høvding for den stolte Stamme »Tintschau«, som holdt til i en tildels ukendt Kratskov, hvorfra vi, forsynet med Buer og Pile, drev vort friske Omstrejferliv. Som 14-15 aarig Dreng boede jeg fra 16. Sept. til 1. Okt. med mine 2 Hunde i en selvbygget Bivuakhytte, gik paa Jagt hele Dagen og spiste om Aftenen med udsøgt Appetit min selvstegte Agerhøne. Spejderens Lyster og Tilbøjeligheder har jeg altid haft. − − −

Jeg glædede mig paa danske Drenges Vegne over den Bog. Saa mødte en Vinterefter-middag herude i mit Kvarter en af den nyopstillede Viborg-Spejdertrop og spurgte mig, om jeg vilde hjælpe dem. Det Tilbud tog jeg imod med Glæde, og jeg har siden da været Fører for 1’ Viborg Trop. Troppen er dannet på Drengenes eget Initiativ, og det er ligeledes dem, jeg skylder, at jeg blev Spejder.

Søndermølle pr. Viborg 1/ 2 1913
(sign.) Torry Gredsted 

Torry Gredsted tog studentereksamen i Odense og uddannede sig til officer. Senere arbejdede han til søs og på De Vestindiske Øer, boede på Korsika og Thailand og rejste i Frankrig, England og Tyskland. 1931-41 var han kostskolelærer på Bogø. I Danmark var han især kendt som børnebogsforfatter, bl.a. med bogen »Paw«. Han skildrede spejderbevægelsen i flere bøger.